Stora Mellösa Baptistförsamling är en kristen församling som har sina rötter i baptismen och svensk väckelserörelse. Den grundläggande identiteten har vi gemensamt med den världsvida kyrkan genom bekännelse till Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Som ”baptistisk” bejakar vi troende – församlingens princip, vilket innebär att den lokala församlingen är en gemenskap av människor som personligen bekänt sin tro. Den baptistiska dopsynen innebär att personer som själva uttryckt sin tro döps till Kristus efter eget beslut.

Vi menar att alla troende har samma ställning i Kristus, det s.k. allmänna prästadömet, och är kallade att på olika sätt vara Guds rikes vittnen och tjänare. Varje församling är självständig och samtidigt beroende av enheten med andra församlingar. Samhörighet med den världsvida kristen-heten är viktig. Denna samhörighet betyder att vi är ett och vi vill uttrycka denna enhet med alla som tror på Jesus Kristus.

Vår tro och grundläggande principer för det kristna vittnesbördet i vårt eget land och i andra uttrycks tydligt i den s k Lausannedeklarationen, en bekännelse som är gemensam för en stor del av den evangeliska kristenheten i världen.

Stora Mellösa Baptistförsamling är en del av Evangeliska Frikyrkan (EFK), ett frikyrkosamfund med ca 30 000 medlemmar i ca 300 församlingar runt om i Sverige. 
Genom EFK stöder församlingen bland annat teologiska utbildningar i Sverige och missions- och biståndsarbete i mer än 40 länder.[1]

För mer information om vår historia klicka här!


[1] För mer om vårt teologiska sammanhang, se EFKs Tros- och självförståelsedokument.