Församlingens verksamhet vilar på två ”ben”: söndagens gudstjänst och gemenskapen i den lilla gruppen under veckan (hemgruppen). Utöver detta har församlingen en omfattande verksamhet med många olika samlingar. Som exempel kan nämnas:

Barn- och ungdomsarbete: söndagsskola, scouter/Draget, tonårs- och ungdomsgrupp

Missionsarbete i olika länder, bl.a Thailand, Frankrike och Brasilien

Diakonalt arbete med bl.a. Ria-Dorkas, sjukhuskyrka

Bönesamlingar

Förbönstjänst

Äldreomsorg