Församlingen

Alla viktiga frågor avgörs genom demokratiska beslut som fattas på församlingsmöten.
Besluten förbereds och genomförs av församlingsledningen.

Församlingsledningen

Församlingen leds av två grupper Församlingsledarna och Äldste. Ansvar fördelas mellan grupperna men kan också sammanfalla på en del punkter. Äldstes uppgifter har en mer pastoral inriktning och leds av församlingens pastor. Församlingsledarnas uppgifter följer stadgar  och församlingsordning och leds av församlingens ordförande.

Verksamhetsråd

I församlingen finns ett antal råd som ansvarar för olika verksamhetsgrenar. Bland församlingsledningens medlemmar utses kontaktpersoner som svarar för kontakten med verksamhetsråden, minst en person för varje råd.

Diakoniråd

Ansvarar för att omsorgen om både församlingens medlemmar och
andra får den prioritering som behövs i varje kristens liv.

Ekonomiråd

Planerar och håller i församlingens ekonomiska frågor.

Underhållsgrupp

Ansvarar för drift och underhåll av församlingens fastigheter och inventarier.

Gudstjänstråd

Ser till att gudstjänsterna får ett spännande och givande innehåll.

Missionsråd

Är en ansvars- och inspirationsgrupp för församlingens missionsengagemang.

Växa rådet

Har ansvar för församlingens familjefrågor samt barn- och ungdomsverksamhet.